Når der er tale om en personlig drevet virksomhed, kan der principielt ske beskatning af virksomhedens overskud efter 3 måder – hvor der som udgangspunkt er valgfrihed, men samtidig forskellige krav som skal være opfyldt, alt efter hvad der vælges.

Det er vores erfaring, at den viden den enkelte selvstændige erhvervsdrivende har om de enkelte ordninger eller måder at beregne skatten på, ofte er baseret på noget, man har hørt fra andre selvstændige erhvervsdrivende og deres erfaringer.

For de flestes vedkommende er situationen så forskellig, at det er ret usandsynligt, at man lige kender eller møder en person, hvor de økonomiske forhold og situation er identisk med ens egne.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver på skatteområdet, som kan hjælpe dig med, at træffe de rigtige valg.

  1. De 3 måder er i korte træk:
    Den ”almindelige” måde er hvor virksomhedens over/underskud før renter beskattes som personlig indkomst og renteindtægter og renteudgifter beskattes som kapitalindkomst.
  2. Virksomhedsordningen er kendetegnet ved, at du opgør virksomhedens over/underskud inkl. renter. Det kan især være en fordel hvis der er store renteudgifter i din virksomhed, hvor der så er mulighed for, at du kan få fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst og dermed permanent forøge skatteværdien af dine virksomhedsrelaterede renteudgifter. Herudover er der mulighed for at spare op i din virksomhed hvis du i enkelte år har et større overskud end dit behov for hæve penge i din virksomhed til private formål – eller med andre ord udjævne indkomsten over en flerårig periode ved at betale en foreløbig skat, der svarer til den aktuelle skatteprocent for selskaber, og som godskrives/modregnes i den endelige skat, der skal betales for det år hvor opsparingen hæves i virksomheden eller du ophører med at drive virksomhed.
  3. Kapitalafkastordningen er kendetegnet ved muligheden for, at overføre hele eller dele af virksomhedens overskud fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Ordningen ser vi ikke anvendt i nær samme omfang som de under 1 og 2 omtalte.