Efter multimedieskattens afskaffelse er reglerne for fri telefon mv. genindført -dog med nogle modifikationer. Jeg vil her give en kort opsummering af reglerne, for så vidt angår fradrag for moms og fradrag i den skattepligtige indkomst.

Moms:

Hovedreglen er, at der er fradrag for den andel af momsen, der vedrører den erhvervsmæssige del af omkostningen. Dvs. i forhold til en internetforbindelse eller en mobiltelefon skal der foretages en konkret vurdering af, hvor stor en del af forbruget, der er til private formål, og hvor stor en del, der er til erhvervsmæssige formål (fordelingen på momspligtig og momsfritaget omsætning foretages efterfølgende). Der er ingen regel uden undtagelse – for fastnettelefoner, der er installeret i et privat hjem, og som både benyttes privat og erhvervsmæssigt, er der fradrag for 50 % af momsen, uanset fordelingen af forbruget.

Det er under alle omstændigheder et krav, at der er en faktura udstedt til virksomheden, dvs. hvis f.eks. telefonabonnementet er i personens navn og ikke i virksomhedens navn, er der ikke fradrag for momsen.

Endelig vil jeg bemærke, at momsen på optankning på mobiltelefoner, hvor der betales forud først kan fradrages, når beløbet er forbrugt – dvs. der er ikke kan tages momsfradrag, før indbetalingen på ”telefonkontoen” er brugt.

Indkomstskat:

Samtlige omkostninger til multimedier, der afholdes af virksomheden, kan fratrækkes i virksomhedens skattemæssige resultat, såfremt omkostningen har erhvervsmæssig relevans. En fastnettelefon eller internetforbindelse i indehaverens private hjem vil ligesom indehaverens mobiltelefon oftest have erhvervsmæssig relevans. Hvorimod ægtefællens eller børnenes mobiltelefon ikke kan trækkes fra i virksomheden. Prisen for at kunne fratrække omkostninger til fastnet- og mobiltelefon er beskatning af fri telefon, som betyder, at der bliver lagt kr. 2.700 (i 2016) til den skattepligtige indkomst (dog max. kr. 4.050 for ægtepar).

Beskatning af fri telefon indbefatter således kun telefoni og internet, hvor den nu afskaffede multimedieskat også indbefattede privat benyttelse af erhvervs pc mv. Hvis en arbejdsgiver stiller en pc med sædvanligt tilbehør til rådighed for en ansat, bliver denne kun beskattet hvis rådigheden ikke er nødvendig for udførelse af arbejdet.